Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Tập san Lửa Mến tháng 03.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Lửa Mến tháng 01.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Dân Chúa tháng 12.2009

Tập san Dân Chúa tháng 12.2009

Tập san Dân Chúa tháng 11.2009

Tập san Dân Chúa tháng 11.2009

Tập san Lửa Mến tháng 10.2009

Tập san Lửa Mến tháng 10.2009

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm: Đại hội tổng kết 10 năm

Ngày 13.8.09, 1250 thành viên nòng cốt, đại diện cho gần 24.500 Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm trên toàn quốc, đã vui mừng tụ hội bên Mẹ tại Linh địa La Vang.

Tập san Lửa Mến tháng 8.2009

Tập san Lửa Mến tháng 8.2009

Tập san Lửa Mến tháng 7.2009

Tập san Lửa Mến tháng 7

Tập san Lửa Mến tháng 6.2009

Xin giới thiệu một phần Tập san Lửa Mến tháng 6