Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Chương trình lễ tháng 10-2017