Nội san Lửa Mến tháng 08.2017

Nội dung: 

- Khiêm nhường                                                

- Suy niệm Lời Chúa                                         

- Bồi dưỡng đức tin                                           

- Mừng Mẹ Lên Trời Cao                                 

- Lễ Đức Mẹ Lên Trời                                      

- Khiết tịnh trong hôn nhân                              

- Trùng tu Nhà thờ Chính toà Sàigòn               

- Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                            

- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG TGP Sàigòn

- Trang ân nhân, bác ái…

- Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: