Nội san Lửa Mến tháng 7.2017

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung: 

- Cha khát
- Suy niệm Lời Chúa                                        
- Gương Mẹ dạy con nên thánh                       
- Tôi đã thấy Chúa
- Gia đình: Đại dương lòng thương xót           
- Một thoáng suy tư
- Chút suy tư sau Thường huấn                       
- Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                           
- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi
- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG TGP Sàigòn
- Trang ân nhân, bác ái…
- Hiệp ý cầu nguyện     

Files/Poster gửi kèm: