Nội san Lửa Mến tháng 06.2017

Nội dung: 

- Cầu nguyện với Chúa theo Mẹ Fatima

- Suy niệm Lời Chúa                                         

- Bồi dưỡng đức tin                                           

- Sự đồng hành của linh mục với đoàn thể       

- Nghi thức tuyên hứa                                       

- 3 trong 1 tròn đầy                                           

- Gia đình: Hội Thánh tại gia                            

- Cảm xúc tháng 6

- Bên Thánh Tâm Chúa                                     

- Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                            

- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG

- Trang ân nhân, bác ái…

- Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: