Giáo xứ Tân Quy: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt tạ giáo xứ Tân Quy được thành lập từ năm 1952, và đến ngày 21.10.2011 chính thức đổi tên thành hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu với 210 đoàn viên. Từ đó đến nay, các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Tân Quy rất năng nổ trong việc tổ chức đọc kinh và Tôn Vương Thánh Tâm tại các gia đình, vận động đoàn viên tham gia các khóa học do GĐPTTTCG TGP tổ chức, tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ, thực thi bác ái giúp cho người nghèo...