Nội san Lửa Mến tháng 05.2017

Nội dung: 

- Như người phục vụ

- Suy niệm Lời Chúa                                         

- Bồi dưỡng đức tin                                           

- Sự đồng hành của hàng giáo phẩm với đoàn thể      

- Giuse, bác thợ mộc                                         

- Viết cho Mẹ                                                    

- Gia đình bảo vệ môi trường                           

- Tình yêu dâng Mẹ                                           

- Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                            

- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG

- Trang ân nhân, bác ái…

- Hiệp ý cầu nguyện     

Files/Poster gửi kèm: