Giấy cho phép trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn |

Giấy cho phép trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn