Nội san Lửa Mến tháng 03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung: 

- Sứ điệp Mùa Chay của ĐTC Phanxicô

- Chúa gọi trong đêm tối                                   

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin                                           

- CĐ 22: Truyền giáo bằng lời nói                   

- Giáo hội Lào sắp có 2 tân linh mục               

- Bóng cả khiêm nhu                                         

- Khiết tịnh trong hôn nhân                              

- Ăn chay                                                           

- Nhớ lắm bếp củi ngày xưa

- Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                            

- Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG

- Trang ân nhân, bác ái…

Files/Poster gửi kèm: