Kiên trì cầu nguyện

    Kiên trì cầu nguyện

“Khi Con Ng
ười ngự đến,
liệu Người còn thấy lòng tin
trên mặt đất nữa chăng?”
(Lc 18, 8)

Tình yêu và chỉ có tình yêu

Sẽ giúp sức cho người khách lưu

Kiên vững lòng tin trên mặt đất

Khi Người ngự đến với thiên triều


Tình yêu đó là lời nguyện cầu

Liên lỉ đưa hồn vào thẳm sâu

Lớn mãi tương quan ta với Chúa

Tình yêu kết hiệp rất nhiệm mầu


Giêsu cầu nguyện tìm Ý Cha

Trên Thánh Giá, Vườn Dầu xót xa

Trọn một niềm tin yêu phó thác

Mẫu gương Người soi dẫn đời ta


Chúa truyền cầu nguyện hãy bền gan

Như góa phụ kia cứ nài van

Quan án bất lương đành xét xử

Chúa thương con cái gấp muôn ngàn


Là con cái sống trên trần gian

Bao nhiêu việc con người lo toan

Phải tin tưởng cậy trông ơn Chúa

Mới vượt qua khổ ải gian nan


Nguyện cho nhân thế biết cùng nhau

Theo kế hoạch tình mến thẳm sâu

Của Đấng Quyền năng đang ngự đến

Người luôn nhanh chóng đáp lời cầu


Như người góa phụ vững niềm tin

Kiên trì cầu nguyện Chúa Công minh

Con xin tín thác vào nơi Chúa

Đèn soi Thánh Ý suốt hành trình.