Chúa Giêsu chịu chết vì ta, Ngài phục sinh cho ta

Các môn đệ của Chúa Giêsu tin Ngài là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa đã gởi đến để cứu chuộc loài người. Nhưng họ không bao giờ nghĩ là Đấng Cứu Thế của họ phải chết cách nhục nhã trên cây thập giá, qua tay Đế Quốc Rôma, đế quốc tội lỗi và bạo tàn.

Chúa Giêsu đã chuẩn bị các ông để họ tin vào Người và nói cho các ông biết trước Người sẽ phải chịu chết các khổ nhục và Người sẽ sống lại. Nhưng các ông vẫn không thể nào hiểu được vì phục sinh như Chúa Giêsu chưa xảy ra bao giờ.

Chúa Giêsu đã làm cho kẻ chết sống lại khi Ngài đang sống giữa họ như khi Ngài đã làm cho đứa con trai duy nhất của bà góa thành Nain (Luca 7,11-17), và khi Chúa làm cho Ladarô sống lại (Gioan 11). Nhưng những người này chỉ sống thêm một thời gian nữa rồi họ sẽ chết.

Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi Ngài sống lại, họ không nhận ra Ngài không chỉ vì họ cứng lòng tin. Nhưng vì Chúa Giêsu Phục Sinh không giống với Chúa Giêsu mà họ đã cùng chung sống trong ba năm như người Thầy và là bạn. Ngài có thể đi vào phòng cửa đã đóng kín, Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Ngài luôn ở với họ và họ chỉ thấy sự hiện diện của Ngài khi Ngài muốn.

Ngay cả khi Ngài đi bên cạnh họ, họ không nhận ra Ngài vì thân xác là thân xác vinh hiển. Họ chỉ nhận ra Ngài khi họ bẻ bánh (như Ngài đã bẻ bánh với họ trong Bữa Tiệc Ly).
Chúa Giêsu Phục Sinh đã chiến thắng sự chết và thân xác Ngài đã được biến đổi. Ngài không bao giờ chết nữa--Ngài là sự sống lại và là sự sống. Và “Ðức Giê-su sẽ cho những ai tin vào Người, và đã ăn Thịt và uống Máu Người, được sống lại trong ngày sau hết” (GLCG #999).

Còn hơn thế nữa, nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta “thật sự tham dự vào đời sống trên trời của Đức Kitô Phục Sinh, nhưng sự sống này còn ‘ẩn tàng với Đức Kitô trong Thiên Chúa’” (GLCG #1003)

Chúng ta sống với niềm tin rằng “khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời xuống và những kẻ chết trong Ðức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên" (1 Tx 4, 16).

Chúa Giêsu thật sự chết vì chúng ta và sống lại để chúng ta cũng được sống đời đời với Người. Thật lợi ích cho chúng ta để có một người Thầy dạy và một người Bạn đường như vậy.

http://paolinevn.org/jclub/games/quizes/easter.html