Tài liệu học tập Legio Mariæ Việt Nam số 19 - tháng 10.2012

Tài liệu học tập của Legio Mariæ Việt Nam nhằm hun đúc lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria và giúp hội viên Legio Mariæ nguyện trở nên xứng đáng với Nữ Vương Thiên Đàng cao cả, nhờ lòng trung tín, đức độ và lòng dũng cảm.