Caritas TGP.TPHCM: Bản Tóm Tắt phương hướng hoạt động

Bản Tóm Tắt
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CARITAS TGP.TPHCM 2010 – 2015

1. TẦM NHÌN

Một cộng đồng những người:
  - Tôn trọng những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, quan điểm chính trị,
  - Hiệp nhất trong Thiên Chúa là Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cùng với sự đồng hành từ mẫu của Đức Maria,
  - Làm chứng cho Nước Chúa, qua việc sống yêu thương, nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực để phục vụ người nghèo khổ, bệnh tật, kém may mắn.

2. SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Caritas TGP là tích cực xây dựng một cộng đồng yêu thương, ý thức trách nhiệm thực thi bác ái, biết trắc ẩn trước nỗi đau của người khác. Caritas TGP đón nhận và nối kết sự dấn thân phục vụ bác ái của mọi thành phần và nỗ lực nâng cao tính hiệu quả của sự phục vụ đó.

3. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

Trong giai đọan đầu Caritas sẽ tập trung vào 5 mục tiêu chính

3.1. XÂY DỰNG và ĐIỀU HÀNH CARITAS TGP.TPHCM

  3.1.1. Thiết lập văn phòng với nhân viên phụ trách
  3.1.2. Thành lập Ban Điều hành và Tổ Cố vấn
  3.1.3. Định hướng Hoạt động của Caritas giáo phận

Văn phòng Caritas TGP là nơi làm việc chính thức của Ban Điều hành, thực thi công việc điều hành các hoạt động của Caritas TGP. Văn phòng này có các tình nguyện viên và cố vấn chuyện môn hỗ trợ.

Để triển khai hoạt động trong thời gian khởi sự, Văn phòng Caritas bước đầu có:
  o 7 PHÒNG: phòng Hành chánh, phòng Tài chính, phòng Truyền thông, phòng Huấn luyện, phòng Dự án, phòng HIV và phòng Cơ sở
  o 1 BAN: ban Cứu trợ

3.2. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN

  3.2.1. Gây ý thức về nghĩa vụ thực hành bác ái của người Kitô hữu.
  3.2.2. Tác động để hình thành và phát triển Caritas giáo xứ ở tất cả các giáo xứ. Hỗ trợ các giáo xứ tổ chức các chương trình hoạt động bác ái xã hội của mình và tự huy động được nguồn lực nhằm thực hiện các chương trình này.
  3.2.3. Nối kết các Caritas giáo xứ và các nhóm BAXH thành mạng lưới Caritas TGP.

3.3. HỖ TRỢ

Huy động các nguồn lực sẵn có, xây dựng các nguồn lực mới để hỗ trợ cho các hoạt động bác ái, xã hội của Tổng giáo phận.
Trong khả năng có thể, Caritas TGP cố gắng hỗ trợ cho các nhóm bác ái xã hội, thiện nguyện đang dấn thân hoạt động bác ái xã hội cần sự trợ giúp về:
  - Thông tin và huấn luyện
  - Nhân lực
  - Tư vấn
  - Tài chính
  - Thiêng liêng.

Phương hướng Hoạt động HỖ TRỢ là chỉ đạo các hoạt động của văn phòng và tham mưu cho các hoạt động tại các Caritas giáo xứ.

3.4. HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI XÃ HỘI - XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tiếp tục thực hiện các dự án hiện hành như dự án HIV-AIDS; đồng thời nghiên cứu xây dựng và thực hiện một số dự án BAXH mới.
Các hoạt động Bác ái cần được xác định rõ ràng tùy theo nhu cầu, đặc thù tại mỗi địa phương, mỗi giáo hạt, giáo xứ khác nhau trong Tổng giáo phận. Bao gồm:

GIÁO DỤC
  Giáo dục nhân bản, giáo dục phổ thông. Xóa mù chữ, dạy văn hóa, dạy nghề, cấp học bổng, tổ chức các lớp năng khiếu, chương trình khuyến học, tổ chức học hỏi chuyên đề về giáo dục con cái, dạy dỗ thanh thiếu niên cá biệt, sức khỏe…

XÃ HỘI
  - Nuôi trẻ nhiễm HIV, nuôi dạy trẻ đường phố, nuôi dạy trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn, mái ấm cho thiếu nữ lầm lỡ, phụ nữ bị bạo hành, người khuyết tật, thiểu năng…không nơi nương tựa.
  - Chăm sóc bệnh nhân tâm thần, phong cùi, nghiện rượu, ma túy, nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam.
  - Tổ chức các phòng tư vấn cộng đồng, giới thiệu việc làm, dạy nghề và tìm việc cho những người hòan luơng, giúp đỡ những người trong cơn ngặt nghèo, những di dân nghèo khổ…
  - Quán cơm xã hội, lưu xá sinh viên, nhà trọ cho khách lỡ độ đường.
  - Thu nhặt và chôn cất thai nhi.
  - Chương trình tín dụng, tiết kiệm cho người nghèo và thu nhập thấp.

Y TẾ
  - Tủ thuốc tình thương, khám chữa bịnh và phát thuốc cho người nghèo vùng sâu vùng xa, khám sức khỏe định kỳ; tập huấn các chương trình phòng chống

HIV…
   - Văn phòng Caritas TGP sẽ xác định các ưu tiên, lượng định các nguồn lực cần thiết, hoạch định thời gian thực hiện để trong điều kiện có thể, sẽ hỗ trợ các chương trình họat động BAXH của mạng lưới Caritas TGP.
   - Ngoài ra, Caritas TGP cũng tổ chức, xây dựng và quản lý một số dự án BAXH:

3.5. CỨU TRỢ

3.5.1. Xây dựng và huy động các nguồn lực sẵn sàng tham gia hoạt động CỨU TRỢ khi cần.
Văn phòng Caritas TGP sẽ sớm xây dựng các nguồn lực, để khi cần thiết, thực hiện cấp thời công tác cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây thiệt hại nặng nề về tinh thần, của cải, vật chất cho dân cư tại địa phương, tại giáo phận hay quốc gia.
Các Nguồn lực bao gồm:
  - Nguồn lực Thánh Thần
  - Nguồn Nhân lực
  - Nguồn Vật lực - Tài chính

3.5.2. Xây dựng các phương án, các kịch bản sẽ được triển khai khi tham gia cứu trợ. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những nhân viên thực thi việc cứu trợ. Tổ chức thực tập, diễn tập để đảm bảo tính hiệu quả cao khi phối hợp tham gia cứu trợ.

* Phương hướng Hoạt động CỨU TRỢ là chỉ đạo trực tiếp của văn phòng Caritas Tgp Tp HCM trong việc sử dụng các nguồn lực đã được văn phòng Caritas Sài gòn xây dựng.

LỜI KÊT:

“Tình yêu cũng cần được tổ chức, nếu nó muốn trở thành một công việc phục vụ có thứ tự đối với cộng đoàn

Thêm vào việc đào tạo chuyên môn cần thiết, những người làm bác ái cần được đào tạo con tim. Nghĩa là, họ cần được dẫn tới gặp Thiên Chúa trong Đức Kitô, Đấng thức tỉnh tình yêu của họ, và mở lòng họ ra cho kẻ khác”. (Trích Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu của ĐTC Bênêđictô XVI)

Những giáo huấn này mới gọi chúng ta phải xây dựng Caritas TGP thành một tổ chức hoạt động có tính khoa học. Đồng thời chúng ta phải luôn đào luyện và canh tân chính mình về mặt thiêng liêng, nhân bản và nghiệp vụ để việc phục vụ của chúng ta đem lại hạnh phúc cho chúng ta và cho mọi người.