Tập san Lửa Mến tháng 03.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Xin click vào file đính kèm để xem Lửa Mến tháng 03.2010

File gửi kèm: