TGP Sài Gòn - Ngày 07/03: Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita

Phụng vụ Chư thánh

Ngày 07/03: Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita


Lên đầu trang