TGP Sài Gòn - Gx. Bùi Phát: Đến với giáo điểm Chúa Chiên Lành

Sinh hoạt Giáo xứ

Gx. Bùi Phát: Đến với giáo điểm Chúa Chiên Lành


tác giả: Vic Ngô Viết Luyện (Bài và Ảnh)
Lên đầu trang