TGP Sài Gòn - ĐTC đề cao đóng góp của các tôn giáo cho phát triển lâu bền

Tin Giáo hội toàn cầu

ĐTC đề cao đóng góp của các tôn giáo cho phát triển lâu bền


tác giả: G. Trần Đức Anh OP - Vatican
Lên đầu trang